ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Реквизиции
23_10052603_001_d
Писмо от Бюрото по реквизициите към Министерството на финансите до председателите на градските, окръжните и околийски реквизиционни комисии и финансовите началници с предложения за допълнения в издадените дубликати от квитанции, относно изплащани данъци.


София, 17 ян. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 1223_10056344_001_d
Обява от Реквизиционната комисия на Ловеч за реквизиционните складове и тяхното местонахождение в града.


Ловеч, 18 септ. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 302, л. 3123_10056382_001_d
Писмо от началника на Ловешката реквизиционна комисия до кмета на града за доставяне от всяко семейство на дрехи, чаршафи и кревати за оборудване на местната военна болница.


Ловеч, 18 септ. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 302, л. 3223_10056772_001_d
Писмо от Ловешката околийска реквизиционна комисия до кмета на Ловеч за даване нареждане на двама градски агенти, заедно с членове на реквизиционната комисия, да обходят семействата в града и реквизират по половината от чувалите им.


Ловеч, 24 септ. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 302, л. 4921_10046149_001_d
Телеграма от Гюмюрджинската окръжна реквизиционна комисия до председателите на околийските реквизиционни комисии с нареждане за реквизиране на всички здрави и годни за ползване коне от региона за нуждите на войсковите части, изпратена от околийския началник до общинските кметове за сведение и изпълнение.


Гюмюрджина, 2 окт. 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 51К, оп. 1, а.е. 1, л. 20
Вижте всички 2 изображения на документа12_10270883_001_d
Писмо от Комисията по проверка на реквизицията, реквизиционните наряди и отклонилите се от тях в Гюмюрджина до Министерството на правосъдието за подпомагане (с помощта на освободени от военна служба съдебни служители) на контрола, възложен от централната власт при раздаването на помощите на войнишките семейства и по кооперативното засяване на нивите, принадлежащи на мобилизирани.


Гюмюрджина, 5 окт. 1915 г.
ЦДА, ф. 242К, оп. 2, а.е. 591, л. 17
Вижте всички 2 изображения на документа23_10057046_001_d
Телеграма от Окръжната реквизиционна комисия в Плевен до Реквизиционната комисия в Ловеч за неизпълнение събирането на нарядите, мерките, които трябва да се вземат и санкциите произтичащи от тях.


Плевен, 8 окт. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 302, л. 6923_10057057_001_d
Окръжно от 34-то полково военно окръжие до кметовете в Ловешка и Троянска околии за съблюдаване законното прилагане Наредбата по реквизициите и справедливото разпределяне на нарядите между хората, съобразно тяхното имотно състояние, за да не се предизвиква негодуванието на населението.


Ловеч, 10 окт. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 302, л. 7823_10047072_001_d
Заповед от Главното тилово управление – София до околийските началници относно реквизираните транспорти от управлението и изпратени в транспортните депа на Брусарци, Пирот, Дупница, Самоков, Кюстендил, Горна Джумая и Петрич, зачисляването на хората и добитъка и задълженията на началниците на депата.


София, 1 ян. 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 612_10231853_001_d
Писмо от ген.-лейтенант Кутинчев, началник на Щаба на Моравската военно-инспекционна област, до Главно тилово управление за реквизиционната политика на германските войски; за липсата на опитност на службата за реквизицията; за противодействието, което населението ще окаже срещу реквизициите и др.


Ниш, 1916 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 12, а.е. 1502, л. 5
Вижте всички 2 изображения на документа36_10071438_001_d
Протокол от заседание на общинския съвет на Селска община – с. Вардун, Търговищко, с решения за реквизиране на определените от Ескиджумайската (Търговищката) и Шуменската околийска реквизиционна комисия за Вардунска община наряди от храни и фуражи.


21 ян. 1916 г.
ДА – Търговище, ф. 31К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–3
Вижте всички 5 изображения на документа23_10052095_001_d
Окръжно от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до околийските началници за вземане мерки против укриване на житната реколта и събиране на определените количества храни за изхранване на населението и войската.


София, 4 февр. 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 1123_10051968_001_d
Писмо от околийския началник на Ловеч до общинските кметове относно разпорежданията на началника на тиловото управление на Трета българска армия за спиране износа и продажбата на ленено семе, коноп, кълчища и кожи и реквизирането им за нуждите на армията.


Ловеч, 4 февр. 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 1323_10045870_001_d
Телеграма от Министерския съвет на Царство България до Плевенския окръжен управител относно одобреното в 1-то постановление прекратяване реквизирането на хранителни продукти и добитък, изпратени от провинцията за София и отпадане на забраната за спиране на износа на храни за столицата и другите градове.


София, 18 апр. 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 11123_10045046_001_d
Окръжно от Отделението на бюджета и държавната отчетност към Министерството на финансите до окръжните и околийски финансови началници за отпадане на заверките, които бирниците правят на разписките за раздадения за временно ползване на населението негоден за войската реквизиран добитък.


София, 29 апр. 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 6336_10071901_001_d
Протокол от извънредно заседание на общинския съвет на Селска община – с. Вардун, Търговищко, с решение за разпределение на определените от Ескиджумайската (Търговищката) околийска реквизиционна комисия наряди между селата от Вардунска община.


13 авг. 1916 г.
ДА – Търговище, ф. 31К, оп. 1, а.е. 1, л. 24–25
Вижте всички 4 изображения на документа23_10047084_001_d
Окръжно от Главната реквизиционна комисия при Военното министерство до окръжните реквизиционни комисии в Бургас, Варна, Видин, Враца, Кюстендил, Пловдив, Плевен, Две могили, Ст. Загора, Търново, Шумен, Гюмюрджина, Струмица, Одрин и София за подбора, условията и начина на изплащане при реквизирането на всички сгради, наети за военни нужди.


София, 4 ноем. 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 18723_10044107_001_d
Писмо от Ловешката околийска реквизиционна комисия до кмета на града с искане за реквизиране жилищни помещения за 150 бежанци.


Ловеч, 11 февр. 1917 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 304, л. 221_10046153_001_d
Окръжно № 3301 на Главната реквизиционна комисия до окръжните реквизиционни комисии с указания за реквизирането на добитък от населението, нужен за прехраната на армията, изпратено за сведение и изпълнение до реквизиционните комисии и кметовете в Гюмюрджинско.


София, 11 февр. 1917 г.
ДА – Кърджали, ф. 51К, оп. 1, а.е. 1, л. 23–24
Вижте всички 4 изображения на документа23_10054156_001_d
Обявление от Ловешкото градско общинско управление до собствениците на овце и кози в околията за предаването на млякото в общинските мандри по селата, откриването на нови мандри и съставяне и предоставяне на списъци на животните и продукцията на Комитета за обществена предвидливост.


Ловеч, 27 март 1917 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 242, л. 17
Вижте всички 2 изображения на документа21_10046160_001_d
Писмо от Гюмюрджинската окръжна реквизиционна комисия до околийските реквизиционни комисии в Ксанти, Егри дере, Даръ дере, Кошу кавак, Пашмакли, Софлу, Фере и кметовете в околията с указания за изземване на добитък от частните стопани, нужен за прехраната на армията на фронта.


Гюмюрджина, 5 юни 1917 г.
ДА – Кърджали, ф. 51К, оп. 1, а.е. 1, л. 26
Вижте всички 3 изображения на документа36_10075555_001_d
Протокол от заседание на общинския съвет на Селска община – с. Араблар (Априлово), Търговищко, с решение относно исканото от Околийската реквизиционна комисия – Попово намаляване размера на нарядите от зърнени и технически култури за Арабларска (Априловска) община.


29 юли 1917 г.
ДА – Търговище, ф. 199К, оп. 3, а.е. 1, л. 11–12
Вижте всички 4 изображения на документа36_10075535_001_d
Протокол от заседание на общинския съвет на Селска община – с. Араблар (Априлово), Търговищко, с решение относно изпълнение определения от Околийската реквизиционна комисия – Попово наряд от вълна за Арабларска (Априловска) общината.


29 юли 1917 г.
ДА – Търговище, ф. 199К, оп. 3, а.е. 1, л. 10–11
Вижте всички 2 изображения на документа36_10076697_001_d
Протокол от заседание на общинския съвет на Селска община – с. Дриново, Търговищко, с решение относно искането от Околийската реквизиционна комисия – Попово за намаляване размера на нарядите от населението на с. Дриново, Търговищко (с данни за произведеното и необходимо количество селскостопански произведения за изхранване на населението и домашните животни).


22 авг. 1917 г.
ДА – Търговище, ф. 30К, оп. 1, а.е. 9, л. 31–32
Вижте всички 4 изображения на документа26_10059196_001_d
Протокол на Брезнишката градска общинска реквизиционна комисия № 102 от 30 авг. 1917 г. за реквизиране на месо от 14 души, жители на Брезник.


Брезник, Трънска околия, 30 авг. 1917 г.
ДА – Перник, ф. 136К, оп. 1, а.е. 6, л. 2Страница 1 от 2


  •