ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Преговори за мир

/10158318_001
„Източна и Западна Тракия" – материал, използван за подготовката на българската делегация за Парижката мирна конференция с данни за географското, икономическото и политическото развитие на двете области.


Б.м., 17 юли 1940 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 66, л. 1–6; 8–12
Вижте всички 11 изображения на документа/10162436_001
Шифрована телеграма от Петко Стайнов, министър на външните работи и изповеданията, до българската легация в Берн, Швейцария, за пътуването на министрите Добри Терпешев, министър без портфейл и Димитър Нейков, министър на търговията, промишлеността и труда, в Гърция, за осигуряване на оставането на българските административни и военни власти до второ нареждане, с цел осигуряване на реда и сигурността на стопанството.


София, 16 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 302, л. 36/10152865_001
Сведения от Екзарх Стефан за политическите възгледи и дейността на Никола Мушанов за излизане на България от военния конфликт без да бъде въвлечена в гражданска война и усилията за освобождаването от присъствието на германските военни части в България.


Б.м., б.д.
ЦДА, ф. 1303К, оп. 1, а.е. 11, л. 1/10158228_001
„Усилието на България във войната" – материал, подготвен от българската делегация за Парижката мирна конференция с данни за участието на България в първата и втората фаза във войната срещу Германия, заключение за освобождаването на цяла Македония, цяла Сърбия и част от Югославия, принуждаване на германските войски да напуснат Гърция и др.


Б.м., 1945 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 19, л. 1–4
Вижте всички 4 изображения на документа/10158295_001
"Летци от съюзните англо-американски въздушни сили, паднали в плен в България" – материал, подготвен от българската делегация за Парижката мирна конференция с данни за разквартируването на военнопленниците, отношението към тях и информация за освободените американци, англичани и др.


Б.м., 1945 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 68, л. 1–9
Вижте всички 9 изображения на документа/10159105_001
„Значение на Беломорските пристанища за България през периода 1911–1915 г. Развитието на Деде-Агач под българска власт (статистически данни за периода 1913–1915 г.)" – служебна бележка от Константин Ковачев със сведения за българската външна търговия и за икономиката.


Б.м., 1945 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 159, л. 1–9
Вижте всички 9 изображения на документа/10158361_001
„Родопската област и нейното българомохамеданско население" – материал, подготвен за Парижката мирна конференция, с текст от изследването на проф. Иван Батаклиев "Пирино-Родопския масив и България".


Б.м., 6 февр. 1945 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 95, л. 12–13
Вижте всички 2 изображения на документа/10158345_001
„Правото на България на съвоюваща държава" – материал, подготвен за Парижката мирна конференция.


София, 31 март 1945 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 82, л. 1–2
Вижте всички 2 изображения на документа/10185195_001
Указ № 288 на регентите на България за отмяна на Наредбата-закон за обявяване Царство България във военно положение.


София, 3 дек. 1945 г.
ДВИА, ф. 7, оп. 1, а.е. 133, л. 146/10107491_001
„Меморандум на българския народ през Втората световна война" – документ, подготвен във връзка с мирната конференция в Париж с данни за българската съпротива, за българската окупация на територии в Югославия, по условието на примирието, за участието на българската армия в Отечествената война, за репарациите и гръцките териториални искания с ръкописни бележки на [Георги Димитров] за гръцките претенции.


Б.м., 1946 г.
ЦДА, ф. 146Б, оп. 5, а.е. 480, л. 1–20
Вижте всички 20 изображения на документа/10196733_001
Реч на о.з. полк. Христо Николов Спасов по случай сключване на мирния договор с България и предстоящите избори с определяне на значението на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война за българския народ, участието на България във Втората световна война и обстановката след сключването на мирния договор с България.


Б.м., 1946 г.
ЦДА, ф. 1690К, оп. 1, а.е. 27, л. 1‒6
Вижте всички 6 изображения на документа/10158243_001
„Участие на България във войната срещу Германия" – материал, подготвен от българската делегация за Парижката мирна конференция с данни за: бойни операции в двете фази, материални и човешки загуби и др.


Б.м., 1946 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 25, л. 1–28
Вижте всички 28 изображения на документа/10158256_001
„Евреите в България преди и след 9 септември 1944 г." – материал, подготвен от българската делегация за Парижката мирна конференция със сведения за: действията на Закона за защита на нацията, спасяването на българските евреи и др.


Б.м., 1946 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 62, л. 1–6
Вижте всички 6 изображения на документа/10158570_001
„Основателност на гръцките твърдения за отговорностите на България за трикратните нахлувания в Гърция в течение на последните 30 години" – материал, изготвен от Н. Пецев, за българската делегация на мирната конференция в Париж със сведения за Междусъюзническата война през 1913 г., за завземането на една част от Македония през 1916 г. и за окупирането на Беломорската област през 1941 г.


Б.м., 15 февр. 1946 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 101, л. 1–2
Вижте всички 2 изображения на документа/10158987_001
Мелиоративни мероприятия на българските власти в окупираната гръцка територия със сведения за действията за развитие на земеделието, скотовъдството, поддържането и строежа на железниците, пътищата и сградите.


Б.м., март 1946 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 115, л. 1–7
Вижте всички 8 изображения на документа/13_10199192_001_d
Изложение от Централната консистория на евреите в България до Парижката мирна конференция за положението на българските евреи по време на фашисткия режим в България и след 9 септември 1944 г.


София, май 1946 г.
ДА – София, ф. 65, оп. 1, а.е. 358, л. 1‒4
Вижте всички 5 изображения на документа/10158279_001
„Положението на българските евреи през фашисткия режим и след 9 септ. 1944 г." – изложение от Централната консистория на евреите в България, предадено на българската делегация за Парижката мирна конференция.


Б.м., май 1946 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 64, л. 1–4
Вижте всички 4 изображения на документа/10159380_001
Сведения за българския излаз на Егейско море относно: построяване на морско пристанище при Порто Лагос; свободата на българския морски трафик през Проливите; значението на българската морска флота; пристанище при Деде-Агач; със становища за постройката на българско пристанище и обозначение на техническите съоръжения, необходими за евентуалния български морски трафик.


София, 3–4 юли 1946 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 160, л. 2–8
Вижте всички 7 изображения на документа/10107484_001
Скицник „Конференцията в Париж" с шаржове на участници в мирните преговори в Париж след края на Втората световна война с приложена портретна скица на Павел Георгиев Коняров, отразявал работата на конференцията.


Париж, 16 ноем. 1946 г.
ЦДА, ф. 1612К, оп. 1, а.е. 9, л. 1–33
Вижте всички 33 изображения на документа/10185229_001
Доклад за възраженията на Министерството на войната по отношение на военните клаузи, репарациите и реституциите, предвидени в проектодоговора за мир с България.


Б.м., б.д.
ДВИА, ф. 9, оп. 4, а.е. 38, л. 245–248, 252–256
Вижте всички 9 изображения на документа/10158704_001
Докладна бележка от Тодор Генов, легационен съветник в Политическата дирекция на МВРИ до директора на дирекцията за събрани от него материали, които да послужат пред следствената комисия на ООН във връзка с обвиненията към България, повдигнати от Гърция в нейния меморандум пред Съвета за сигурност.


Б.м., 15 ян. 1947 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 104, л. 1–6
Вижте всички 6 изображения на документа/10159203_001
„Договор за мир с България" (Парижки мирен договор), подписан в Париж между България и Съюзените и сдружени сили, с отделни раздели: границите на България; политически клаузи; военни, военноморски и военновъздушни клаузи; изтегляне на Съюзническите въоръжени сили; репарации и реституции; стопански клаузи и 6 бр. приложения.


Париж, 10 февр. 1947 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 606, л. 1–46
Вижте всички 46 изображения на документа/10193843_001
Снимка на Димитър Шишманов (в средата), Ламби Данаилов (трети от ляво надясно), Никола Спиров (трети от дясно наляво), Калоян Чакъров и други членове на Българската тракийска народна делегация, изпратена на Парижката мирна конференция.


Б.м., 1946 г.
ЦДА, ф. 718, оп. 1, а.е. 38, л. 2/10193856_001
Снимка на Георги Димитров (в средата) с членове на Тракийската народна делегация, изпратена на Парижката мирна конференция ‒  Ламби Данаилов (пети отляво), Никола Спиров (пети отдясно), Петко Караделков (трети от дясно наляво) и други.


Б.м., 1946 г.
ЦДА, ф. 718, оп. 1, а.е. 38, л. 4/10193863_001
Снимка на Георги Димитров (втори от ляво надясно) с членове на Тракийската народна делегация, изпратена на Парижката мирна конференция ‒ Ламби Данаилов (първи от ляво надясно), Никола Спиров (втори от ляво надясно) и Петко Караделков (първи от дясно наляво).


Б.м., 1946 г.
ЦДА, ф. 718, оп. 1, а.е. 38, л. 5Страница 1 от 2


  •