ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Българските войски във Вардарска и Егейска Македония и Беломорска Тракия

/10196743_001
Реч на Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното здраве, пред българските кметове по случай присъединяването на Добруджа към България с оценка на международните събития, довели до подписването на Крайовския договор, значението на Добруджанския край за икономическото и културно-историческото развитие на българската държава и необходимостта от държавна намеса при настаняването на около 30 000 ‒ 40 000 българи от Северна Добруджа.


Б.м., 1940 г.
ЦДА, ф. 538К, оп. 2, а.е. 28, л. 1‒11
Вижте всички 11 изображения на документа/10202484_001
Доклад от кмета на с. Селяни, Кавалска околия, изпратено чрез околийския управител Ст. Радев до областния управител на Ксанти, за състоянието на населените места в района с приложени: план за заселване на Кавалска околия, таблица за стопанския характер на селищата, таблица за възможността за заселване на околията с българи, сведения за свободните къщи и земя в района, таблица за засетите площи в определените за заселване селища, таблица за сградите и работния добитък в Кавалска околия и карта на района на гр. Кавала.


Кавала, 1941‒1942 г.
ЦДА, ф. 662К, оп. 1, а.е. 30, л. 1‒9
Вижте всички 9 изображения на документа/10185653_001
Оперативна заповед № 990 на началника на щаба на 12-а германска армия до Щаба на българската войска във връзка с навлизането на българските войски в Тракия и Югославия.


Солун, 18 апр. 1941 г.
ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 156, л. 123–124
Вижте всички 2 изображения на документа/10185505_001
Заповед № 1203 на началника на Щаба на войската до командира на 5-а армия в София за окупиране на Македония.


София, 22 апр. 1941 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 395, л. 17/9_10185647_1_d
Заповед № 6692 на началника на Щаба на войската до командира на 5-а армия за пристъпване към първия етап от окупирането на Македония.


Б.м., 28 апр. 1941 г.
ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 155, л. 1/10224448_001
Окръжно от Дирекция на основното образование при Министерството на народното просвещение до областните и околийските училищни инспектори с указания за подбор на учители за новоосвободените земи в Тракия и Македония.


София, 30 апр. 1941 г.
ДА – Монтана, ф. 329К, оп. 1, а.е. 11, л. 5/10247741_001
Молба от секретар-деловодителя на Бургаското архиерейско наместничество Димитър Бл. Даскалов до Ловчанския митрополит Филарет за назначаването му като секретар на новоосвободената Св. Охридска и Битолска Митрополия.


Бургас, 4 май 1941 г.
ДА – Ловеч, ф. 122К, оп. 1, а.е. 295, л. 5а/10247784_001
Молба от студента по богословие Борис Георгиев Доков до Ловчанския митрополит Филарет за желанието му да служи в новоосвободените земи и да бъде ръкоположен за свещеник в Охрид.


София, 5 май 1941 г.
ДА – Ловеч, ф. 122К, оп. 1, а.е. 295, л. 6/10150004_001
Писмо от кмета на Лисенско селско общинско управление ‒ с. Лиса, Зърневска околия (Гърция) до околийския управител в Зърнево за установяването на българска власт в селото.


с. Лиса, Гърция, 10 май 1941 г.
ДА – Благоевград, ф. 84К, оп. 1, а.е. 26, л. 55
Вижте всички 2 изображения на документа/10185809_001
Оперативна заповед № I-10 на командира на Първа армия за състава и разположението на българските военни части в завладените области от Беломорска Тракия и Македония.


Ксанти, 12 май 1941 г.
ДВИА, ф. 48, оп. 5, а.е. 466, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа/14_10150013_001_d
Заповед на кмета на Вълковско селско общинско управление ‒ с. Вълково, Зърневска околия (Гърция) със сведения за последиците от военните действия през май 1941 г. за селата Вълково, Белотинци и Михаледжик, Зърневска околия.


с. Вълково, Гърция, 12 май 1941 г.
ДА – Благоевград, ф. 84К, оп. 1, а.е. 26, л. 33
Вижте всички 2 изображения на документа/14_10150022_001_d
Доклад от кмета на Селско общинско управление ‒ с. Старчище, Зърневска околия (Гърция) до околийския управител в Зърнево за последиците от военните действия през май 1941 г. за с. Долно Броди, Зърневска околия.


с. Старчище, Гърция, 13 май 1941 г.
ДА – Благоевград, ф. 84К, оп. 1, а.е. 26, л. 41
Вижте всички 2 изображения на документа/14_10150029_001_d
Доклад от кмета на Селско общинско управление ‒ с. Старчище, Зърневска околия (Гърция) до околийския управител в Зърнево за последиците от военните действия през май 1941 г. за с. Старчище, Зърневска околия.


с. Старчище, Гърция, 13 май 1941 г.
ДА – Благоевград, ф. 84К, оп. 1, а.е. 26, л. 38
Вижте всички 2 изображения на документа/10150125_001
Донесение от околийския управител в Зърнево до управителя на Беломорската област в Ксанти за установяването на българска власт в Зърневска околия и състоянието на селата в околията.


Зърнево, Гърция, 14 май 1941 г.
ДА – Благоевград, ф. 84К, оп. 1, а.е. 26, л. 27/10150132_001
Доклад от кмета на Търлиско селско общинско управление ‒ с. Търлис, Зърневска околия (Гърция) до околийския управител в Зърнево за последиците от военните действия през май 1941 г. за с. Търлис и с. Кара кьой, Зърневска околия.


с. Търлис, Гърция, 14 май 1941 г.
ДА – Благоевград, ф. 84К, оп. 1, а.е. 26, л. 9‒10
Вижте всички 4 изображения на документа/10247901_001
Писмо от управителя на Струмишко-Драмската епархия до Ловчанския митрополит Филарет с молба да препоръча семинаристи, добри певци, които да бъдат назначени за секретар-деловодители при архиерейските наместничества и на други служби в епархийското управление, за да се извърши църковно-националното устройство на новоосвободените земи.


Струмица, 14 май 1941 г.
ДА – Ловеч, ф. 122К, оп. 1, а.е. 295, л. 16/10205835_001
Доклад от Димитър Панов, околийски управител на Струмица, до директора на областта в Скопие с данни за общото състояние на околията, здравното обслужване, просветата, стопанското развитие и политическото положение в околията.


Струмица, 29 авг. 1941 г.
ЦДА, ф. 660К, оп. 1, а.е. 6, л. 7‒11
Вижте всички 5 изображения на документа/10208189_001
Писмо от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до управителя на Беломорската област във връзка с постановление на Министерския съвет за събиране на писмени материали от военно-исторически характер и предаването им в Главния военен музей в София на ул. „Московска“ № 15.


София, 11 септ. 1941 г.
ЦДА, ф. 264К, оп. 1, а.е. 124, л. 174/10207133_001
Писмо от главния секретар на Министерския съвет до Министерството на финансите (с копие до Министерството на вътрешните работи и на народното здраве) за обявяване в ликвидация клона в Скопие и агенцията в Битоля на Югославската държавна ипотекарна банка и натоварване на Българска народна банка с извършването на тази операция.


София, 24 септ. 1941 г.
ЦДА, ф. 264К, оп. 1, а.е. 119, л. 22/10196763_001
Бележки на Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното здраве, за изнесена пред XXV ОНС реч за вътрешнополитическото положение в България и новите земи, дейността на полицията и разузнаването при установяването на българската административна власт и предстоящите задачи за организиране на националните сили в новоосвободените земи и борбата срещу комунизма.


София, 30 септ. 1941 г.
ЦДА, ф. 538К, оп. 2, а.е. 39, л. 1‒3
Вижте всички 3 изображения на документа/10217488_001
Списък, съставен от Видинския околийски училищен инспектор на първоначалните учители от Видинска учебна околия, преместени в новоосвободените земи.


Видин, 30 септ. 1941 г.
ДА – Видин , ф. 23К, оп. 1, а.е. 45, л. 2/10207246_001
Писмо от М. Стефанов, главен секретар на Министерския съвет, до Министерството на земеделието и държавните имоти за осигуряване изораването и засяването на земите в Беломорска Тракия при осигуряване на участието на трудови войски и земеделски работници, извършването на гражданска мобилизация и засяването на държавните и безстопанствени земи и други.


София, 22 окт. 1941 г.
ЦДА, ф. 264К, оп. 1, а.е. 119, л. 93‒94
Вижте всички 2 изображения на документа/10217522_001
Списък, съставен от Видинския околийски училищен инспектор на учители от Видинска учебна околия, които ще бъдат преместени в новоосвободените български земи съгласно предписания на Министерството на народното просвещение № 17828 от 31 окт. 1941 г. и № 10319 от 3 ноем. 1941 г.


Видин, 5 ноем. 1941 г.
ДА – Видин , ф. 23К, оп. 1, а.е. 45, л. 3/10172020_001
Заповед № 501 на директора на Държавни мини „Перник“ с препис от писмо на Министерството на войната за начина на получаване на сведения от офицерите за свръзка при германските окупационни войски в Сърбия и Гърция.


Перник, 7 ноем. 1941 г.
ДА – Перник, ф. 148К, оп. 1, а.е. 73, л. 285
Вижте всички 2 изображения на документа/10205839_001
Доклад от Димитър Панов, околийски управител на Струмица, до директора на областта в Скопие с данни за стопанското състояние, прехраната, здравното обслужване, просветата, ветеринарно-здравната служба и политическите настроения на населението.


Струмица, 6 дек. 1941 г.
ЦДА, ф. 660К, оп. 1, а.е. 6, л. 12‒17
Вижте всички 6 изображения на документаСтраница 1 от 8


  •