ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Въздушни нападения и ПВО

/10178151_001
Протокол № 39 на Селско общинско управление – с. Батановци, Пернишко, с решение за отпускане на сума от бюджета за закупуване на противогазови маски за населението в общината.


с. Батановци, 28 ноем. 1938 г.
ДА – Перник, ф. 166К, оп. 1, а.е. 11, л. 1/26_10176836_001
Заповед на кмета на Градско общинско управление – Радомир до всички граждани за затъмняване на вратите и прозорците и предпазване на населението при въздушна тревога и нападение.


Радомир, 2 ноем. 1940 г.
ДА – Перник, ф. 171К, оп. 1, а.е. 26, л. 69/39_10222366_001
Обявление №18308 на Градско общинско управление ‒ Ямбол с указания за защита на населението при въздушни нападения.


Ямбол, 15 ноем. 1940 г.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 20, л. 1/39_10222379_001
Писмо от ръководителя на Противовъздушна химическа защита при Ямболски гарнизон до кмета на Елхово относно създаването на Въздушно-предупредителна служба в страната.


Ямбол, 23 ноем. 1940 г.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 20, л. 5
Вижте всички 2 изображения на документа/10222406_001
Указания на Служба за противовъздушна и химическа защита на страната относно задълженията на населението при въздушно нападение.


Б.м., б.д.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 20, л. 12/10222422_001
План за противовъздушната отбрана на Елхово.


Елхово, б.д.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 20, л. 13‒15
Вижте всички 5 изображения на документа/10172050_001
Заповед № 40 на директора на Държавни мини „Перник“ във връзка с нова организация на противовъздушната отбрана.


Перник, 10 февр. 1941 г.
ДА – Перник, ф. 148К, оп. 1, а.е. 73, л. 21
Вижте всички 2 изображения на документа/10226239_001
Заповед на кмета на Градско общинско управление ‒ Бургас за затъмняване на помещенията от напускащите работа служители поради започване на упражнения по въздушна защита в града.


Бургас, 25 февр. 1941 г.
ДА – Бургас, ф. 70К, оп. 1, а.е. 228, л. 9/10161014_001
Шифровани телеграми от МВРИ до българската легация в Берн, Швейцария, за нападения на югославска военна авиация над български градове, въпреки неучастието на България във военните действия между Германия и Югославия и за скъсването на дипломатическите отношения между България и Югославия.


София, 20 март – 16 апр. 1941 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 230, л. 43/10222434_001
Общ план за уреждане на помощни постове в Елхово в случай на въздушно нападение.


Елхово, [1941 г.]
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 20, л. 20‒23
Вижте всички 4 изображения на документа/10209310_001
Упътване от Министерство на войната, Противовъздушна и химическа отбрана, за подготовка и прилагане на защитните мерки от населението при въздушни нападения.


София, 1941 г.
ДА – София, ф. 548К, оп. 2, а.е. 5, л. 2/10220086_001
Заповед № 55 на кмета на Градско общинско управление ‒ Панагюрище за действията на населението при въздушна тревога.


Панагюрище, 3 апр. 1941 г.
ДА – Пазарджик, ф. 16К, оп. 1, а.е. 54, л. 59/15_10226753_001
Писмо от началника на гарнизона в Бургас до кмета на Бургаската градска община за въвеждане на общо затъмняване на всички заведения и частни домове в общината.


Бургас, 24 юни 1941 г.
ДА – Бургас, ф. 70К, оп. 1, а.е. 228, л. 12/15_10226282_001
Обявление на Бургаско градско общинско управление за въвеждането на общо и пълно затъмнение на всички заведения и частни домове.


Бургас, 24 юни 1941 г.
ДА – Бургас, ф. 70К, оп. 1, а.е. 228, л. 14/10092051_001
Писмо от редакцията на вестник „Въздушна отбрана“ до домакина на болницата в Луковит с препоръка за абонамент и разпространение на вестника с цел разясняване на населението опасностите от въздушни нападения.


София, 15 септ. 1941 г.
ДА – Ловеч, ф. 10К, оп. 1, а.е. 16, л. 10‒11
Вижте всички 3 изображения на документа/10226297_001
Заповед на кмета на Градско общинско управление ‒ Бургас за подготовката на населението за въздушни нападения.


Бургас, 23 септ. 1942 г.
ДА – Бургас, ф. 70К, оп. 1, а.е. 145, л. 121–122
Вижте всички 3 изображения на документа/24000135_001
Окръжно от Върховното управление на Българския червен кръст до председателите на клоновете в страната за изпълнение нарежданията на Щаба на войската и вземане на мерки за противовъздушна защита.


София, 28 септ. 1942 г.
ДА – Монтана, ф. 34К, оп. 2, а.е. 47, л. 51
Вижте всички 2 изображения на документа/24000136_001
Заповед на министъра на вътрешните работи и народното здраве за възлагане на отдела за обществени грижи в министерството да организира подпомагането на населението, пострадало от въздушни нападения.


София, 8 окт. 1942 г.
ДА – Монтана, ф. 34К, оп. 2, а.е. 47, л. 57/24000137_001
Писмо от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до областните директори, областните полицейски началници, околийските управители и кметовете за уведомяване при откриване на кутии и торбички с  картофени бръмбари и кърлежи с тексаска треска, хвърлени от противникови самолети.


София, 16 окт. 1942 г.
ДА – Монтана, ф. 34К, оп. 2, а.е. 47, л. 40/10171624_001
Писмо от полицейския комендант на Перник до общинските кметове и завеждащите подучастъци в района на комендантството за опасността от разпространение на картофени бръмбари и кърлежи от вражески самолети.


Перник, 27 окт. 1942 г.
ДА – Перник, ф. 206К, оп. 1, а.е. 66, л. 11/24000134_001
Писмо от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до кметовете, областните директори и околийските управители за засилване на предохранителните мерки и бдителността по противовъздушната защита на населените места.


София, 21 дек. 1942 г.
ДА – Монтана, ф. 34К, оп. 2, а.е. 47, л. 39/10203644_001
Доклад от кмета на с. Дервент до Областната дирекция в Ксанти с приложен план за уреждане на помощни постове при Дервентската селска община, Дедеагачка околия, в случай на въздушни нападения с данни за организацията на защитните ядра и задачите им при въздушна тревога.


Дервент, 28 ян. 1943 г.
ЦДА, ф. 662К, оп. 1, а.е. 44, л. 4‒5
Вижте всички 2 изображения на документа/10176216_001
Протокол № 24 от 26 юни 1943 г. от заседание на Общинската управа – Перник с решения за: освобождаване от времена трудова повинност; признаване на бедност на жители на Перник; отпускане на сума за храна на общински работници, заети с прибирането на сено в местността „Кракра“; организацията на ремонта и боядисването на училищните сгради в Пернишката община; изплащане на разходите за направата на канализация на бул. „Кракра“, „Ц. Йоанна“ и др.; изплащане на възнаграждения на външни лица; направа на скривалища и подземна галерия за противовъздушна защита.


Перник, 26 юни 1943 г.
ДА – Перник, ф. 132К, оп. 1, а.е. 23, л. 55‒58
Вижте всички 7 изображения на документа/10218288_001
Писмо от кмета на с. Исперих до околийския управител на Исперихска околия за предписанията от началника на 19-о военно окръжие за начина на обявяване на тревога за въздушно нападение.


с. Исперих, Разградско, 3 авг. 1943 г.
ДА – Разград, ф. 3К, оп. 1, а.е. 52, л. 19/10171966_001
Заповед № 445 на директора на Държавни мини „Перник“ за организацията и реда на действията на населението при въздушна атака.


Перник, 24 авг. 1943 г.
ДА – Перник, ф. 148К, оп. 1, а.е. 75, л. 240‒241
Вижте всички 3 изображения на документаСтраница 1 от 3


  •