ЗА ДАА


Държавна агенция "Архиви" (ДАА) е държавната институция в Република България, която осъществява в национален мащаб политиката по събирането, съхраняването, организирането и използването на архивните документи с историческо значение.
 
ДАА е институцията, която провежда държавната политика в областта на организацията на управлението на:
– Националния архивен фонд;
– непосредственото функционално, административно, кадрово и методическо ръководство над държавните архиви;
– цялостен контрол над дейността на всички архивни институции по издирването, събирането, опазването  и използването на архивните документи.
 
При осъществяване на своята дейност ДАА се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност, координация и професионализъм.
 
За контакти:
Адрес: 1000 София, ул. "Московска" № 5