фотоАрхив.bg

Т Ъ Р С Е Н Е   П О:
Към филтъра

   ИЗПОЛЗВАНЕ


Изготвяне и предоставяне на копия

По поръчка на физически и юридически лица архивите изготвят и предоставят копия на съхраняваните архивни документи на хартиен, микрофилмов или цифров носител (ксерокопия, принтеркопия, преписи, препис-извлечения, фотокопия, негативи, позитиви, дигитални копия и др.)
 
Предоставянето на копия на обекти от този сайт се извършва по общия ред съгласно Наредбата за реда за използване на документите от Националния архивен фонд и Правилника за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви"  по електронен път  или в съответния Държавен архив, в който се съхраняват снимките.

Поръчката за изготвяне на копия може да бъде направена в секция ONLINE ПОРЪЧКИ на сайта или в читалнята на съответния архив. За online поръчка е необходимо да се попълнят коректно всички задължителни полета в заявлението (образец) и да се заплати дължимата сума за изготвяне на желаните копия.

Цената на едно копие на обект от сайта се формира съгласно раздел ІІ и раздел VІІ, т.3 на Цени на услугите, предоставяни от Държавна агенция "Архиви" (ДВ. бр. 10 от 5 февруари 2010 г.)
Дължимата сума за направената online поръчка се генерира автоматично от системата.

Копията се изготвят след тяхното заплащане на място в архива, по банков път или с пощенски запис.

Копията се предоставят на посочения е-mail адрес, на място в архива, или с обикновена поща.

На е-mail могат да бъдат изпратени дигитални копия в размер до 20MB за една поръчка и във формат JPEG. чрез линк за достъп на DOX.bg. При online поръчка на обекти във формат TIFF. и JPEG. с по-голям обем, копията се получават само на място в сградата на ДА „Архиви“  в гр. София, на ул. „Московска“ № 5 или по пощата на посочения от заявителя адрес.

Копията се използват от потребителите само за заявената цел.

При публикации и изложби на архивни документи потребителите (автори и съставители) са длъжни да посочват техните пълни искови данни, а при филми, радио- и телевизионни предавания и др. – архива, съхраняващ документите.
Всички услуги, свързани с използването на архивни документи, се заплащат съгласно Тарифата и Цени на услугите, предоставяни от Държавна агенция "Архиви" (ДВ. бр. 10 от 5 февруари 2010 г.)

Потребителите на информацията, съдържаща се в архивните документи, носят отговорност за начина на нейното интерпретиране и използване.

Харта на потребителя