фотоАрхив.bg

Т Ъ Р С Е Н Е   П О:
Към филтъра

   ОНЛАЙН ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"


Държавна агенция "Архиви" (ДАА)  (http://archives.government.bg) е държавната институция в Република България, която осъществява в национален мащаб политиката по събирането, съхраняването, организирането и използването на архивните документи с историческо значение. 

През 2007 г. Държавна агенция “Архиви” стартира инициатива за създаване на Дигитален архив в рамките на централизирана дългосрочна политика по дигитализация. Основната цел е да се разшири и улесни достъпът до най-ценните архивни документи без да се застрашава тяхното физическо състояние. Дигиталният архив се изгражда като комплекс от взаимосвързани дейности включващи изготвяне на дигитални образи и съответните метаданни, контрол по качеството, съхранение и използване. Всички дейности се извършват в съответствие с единна методическа основа и институционални стандарти, съобразени със съвременните изисквания и най-добрите практики в областта на дигитализацията на архивни документи. Софтуерът за управление на дигиталния архив ще бъде интегрална част от новата информационна система на националните архиви, а метаданните за дигиталните обекти ще са част от базата с архивни описания на системата.
 
Освен Дигиталния архив, Държавна агенция “Архиви” подготвя и ще предостави за използване и тематични колекции с дигитални копия на архивни документи, съхранявани в държавните архиви, които ще бъдат публикувани на отделни Интернет страници, каквато се явява и настоящият Проект.


Дигитален архив
http://www.archives.government.bg/435-Дигитален_архив

Базата на Дигиталния архив съдържа статични дигитални образи на архивни документи (текстови документи на хартиена основа, архитектурни чертежи, инженерни документи, фотодокументи, картографски документи, документи на кожа) със съответните метаданни. Дигиталните обекти се изготвят в две версии: мастер обекти за дългосрочно съхранение и производни обекти за използване и разпространение.


Информационната система на държавните архиви (ИСДА)
http://212.122.187.196:84/FundSearch.aspx

Информационната система на държавните архиви (ИСДА) е централизирана информационна система за управление на архивните процеси в държавните архиви от структурата на Държавна агенция “Архиви” (ДАА). Системата включва служебна и публична част. Служебната част е софтуер за управление на основни архивни процеси, а публичната част осигурява възможност за търсене и извличане на информация по справочния апарат – архивните описания на всички държавни архиви в структурата на ДАА, както и достъп до част от дигиталните копия от дигиталния архив на агенцията. Публичната част е достъпна за всички потребители на архивна информация през Интернет страницата на агенцията.

ИСДА съдържа архивни описания за архивните документи, приети в държавните архиви за постоянно съхранение, и дигитални обекти – дигитални копия на архивни документи със съответните метаданни. Описанията са съвместими с международния стандарт за архивно описание General International Standard Archival Description (ISAD (G) и с утвърдената методика в българските държавни архиви. Архивните описания са структурирани на йерархични нива с различна степен на детайлност за всеки отделен архив: “Архивен фонд”, “Инвентарен опис”, “Архивна единица” и “Документ” с необходимата връзка между данните от отделните нива.


Протоколи на Политбюро и на ЦК на БКП (1944–1989)
http://archives.bg/politburo/

Колекцията с протоколи на Политбюро и Централния комитет на БКП е един изключително важен източник за близката история на България. Информацията е организирана в два големи масива Пленуми на ЦК и Политбюро. Вътре, във всеки един от масивите, документите са подредени по десетилетия, като явните (т.нар. Решения "А") и засекретените протоколи (т. нар. Решения "Б") на Политбюро са обособени отделно. Наред с това са представени кратки биографични справки на повечето главни действащи лица, а също и международния контекст, при който са вземани решенията. Налични са галерии с архивни снимки и по-важна историческа литература за периода от 1944 до 1989 г.


Полицейски досиета на известни личности от периода преди 1944 г.
http://archives.bg/policefiles/

През последните 20 години темата за досиетата не слизаше от вестникарските страници. Принадлежността към комунистическите тайни служби успя да създаде не един публичен скандал. Малцина обаче знаят, че освен „досиетата на ДС”, българските архиви пазят огромен и много ценен масив с „полицейски досиета” от периода преди 1944 г. Само допреди две години те се съхраняваха в Архива на МВР и достъпът до тях бе затруднен. В резултат на подписано споразумение през април 2010 г. Държавна агенция „Архиви” получи, наред с останалите документи, 92 561 лични и съдебни дела, чийто общ обем е 442 линейни метра.


Загинали военнослужещи в Балканските войни (1912–1913 г.)
http://archives.bg/balkanwars/

В основата на публикувания тук списък са залегнали съхраняваните в Държавния военноисторически архив (ДВИА) при Държавна агенция "Архиви" списъци, изготвени през 30-те години на ХХ в. от отделението "Военни музеи, паметници и гробове" при Министерство на войната със съдействието на Щаба на действащата армия и общинските управления. От четирите типа списъци, които се пазят в ДВИА, ние подбрахме Общия азбучен списък на загиналите през войните 1912–1913 г. (ДВИА, ф. 39, оп. 1, а. е. 1–18) като най-пълен и удобен за използване.


Еврейската общност в България
http://archives.bg/jews/

Включените в сайта писма, протоколи, снимки проследяват съвместното съжителство на българи и евреи от средата на 30-те години на ХХ в., очертават културните и социални параметри на тази общност в средата на „другата родина“, сочат основните моменти при изграждането на антиеврейското законодателство в България и действията на законодателната и изпълнителната власт при решаването на т. нар. „Еврейски въпрос”. Специално внимание разбира се е отделено на протестите на цялата българска общественост в подкрепа на нейните съграждани евреи. Подробно е документирано спасяването на няколкото хиляди евреи от Европа, получили транзитни визи към свободата.